Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
18.9.2023 5829 / 9.5.2023 Любимец Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Любимец" Поземлен имот с идентификатор №: 44570.233.102 (четиридесет и четири хиляди петстотин и седемдесет, точка, двеста тридесет и три, точка, сто и две)
• ПИ (3984 кв.м.) • ПИ (3984 кв.м.)
Публичен търг
18.9.2023 5830 / 9.5.2023 Любимец Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Любимец" Поземлен имот с идентификатор №: 44570.233.103 (четиредесет и четири хиляди петстотин и седемдесет, точка, двеста тридесет и три, точка, сто и три)
• ПИ (318 кв.м.) • ПИ (318 кв.м.)
Публичен търг
18.9.2023 5831 / 9.5.2023 Любимец Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Любимец" Поземлен имот с идентификатор №: 44570.233.104 (четиридесет и четири хиляди петстотин и седемдесет, точка, двеста тридесет и три, точка, сто и четири)
• ПИ (96 кв.м.)
Публичен търг